Partizan

Polityka i społeczeństwo

07 Mar

Republika

Posted in Rewolucja francuska on 07.03.13

W konwencie narodowym zabrakło przedstawiciele dotychczasowej prawicy. Na ich miejscach po prawej stornie obrad zasiedli sprawujący władzę żyrondyści. Lewicę zdominowali jakobini i kordelierzy. Zasiadali oni w górnej części Sali obrad i dlatego nazywali ich góralami. Lewica umiejętnie prowadziła propagandę wykorzystując swoich znakomitych mówców i dziennikarzy, dzięki czemu uzyskała poparcie paryskiego drobnomieszczaństwa i biedoty. Przychylność tłumu często zachowującego się agresywnie na Sali obrad parlamentu umożliwiała góralom stopniowe przejmowanie władzy. Jedną z pierwszych spraw, którymi zajął się konwent było osądzenie byłego króla nazywanego obywatelem Ludwikiem Kapetem. Zgromadzenie uznało, że jest winny zdrady, a jokibini przeforsowali decyzję o wydaniu wyroku śmierci. Ludwik XVI został ścięty 21 stycznia 1793 roku. Fakt ten oburzył władców europejskich, ponieważ według nich podniesienie ręki na monarchę było największą zbrodnią. Wkrótce powstałą potężna koalicja antyfrancuska, w której skład weszła większość państw Europy między innymi Anglia, Austria, Prusy, Hiszpania i Rosja.

tags: , , ,

Możliwość komentowania Republika została wyłączona

04 Mar

Stany Generalne

Posted in Rewolucja francuska on 04.03.13

Ludwik XVI, by rozwiązać fatalną sytuację finansową państwa, zamierzał obarczyć płaceniem podatków również dwa pierwsze stany. Przedstawił taką propozycję w parlamencie, czyli na Zgromadzeniu Notabli. Zgromadzenie jednak, niechętne pomysłowi, zasłoniło się możliwością zwołania Stanów Generalnych i nie podjęło decyzji. Stany Generalne, czyli zebranie wszystkich trzech stanów społeczeństwa francuskiego, nie były zwoływane od 1614 roku. Król jednak, nie mając innego wyjścia, musiał przystać na tą propozycję parlamentu. Okazało się jednak, że podjęcie decyzji o zwołaniu Stanów to jeszcze nie wszystko – trzeba było ustalić ich formę. Dwa pierwsze stany razem z królem chciały, by stan trzeci obradował w oddzieleniu od dwóch pozostałych. To sprawiłoby, że w żaden niemal sposób nie mógłby wpłynąć na rzeczywisty przebieg obrad. Wobec tego przedstawiciele stanu trzeciego, którzy, oczywiście, chcieli wspólnych obrad dla wszystkich trzech stanów, 17 czerwca 1789 roku powołali do istnienia Zgromadzenie Narodowe, uznając się za przedstawicieli wszystkich Francuzów wchodzących w skład trzeciego stanu. Król wyraził sprzeciw i zamknął salę obrad, w której siedzibę miało Zgromadzenie Narodowe. Wówczas przeniosło się ono do królewskiej sali do gry w piłkę i w lipcu przeistoczyło się w Konstytuantę, czyli Narodowe Zgromadzenie Konstytucyjne. Podjęto jednocześnie uchwałę, że obrady stanu trzeciego będą kontynuowane aż do momentu prawnego uchwalenia konstytucji francuskiej. Wobec tego król wyraził zgodę na wspólne obrady trzech stanów.

tags: , , ,

Możliwość komentowania Stany Generalne została wyłączona

17 Lut

Wojny

Posted in Rewolucja francuska on 17.02.13

20 kwietnia 1792 dnia Francja, na mocy decyzji Legislatywy, wypowiedziała wojnę Austrii. Król widział w tym możliwość zażegnania rewolucji i powrotu do starego ładu, z kolei zwolennicy rewolucji sądzili, że wojna zjednoczy społeczeństwo i wzmocni wszystkie przemiany, które zaszły po 1789 roku. Wojna jednak przebiegała dla Francji bardzo niepomyślnie. Austriacy zdobywali dużą przewagę, w pewnym momencie zbliżyli się nawet do Paryża, poważnie zagrażając stolicy. Sytuacja w kraju robiła się coraz gorsza. Żyrondyści, chcąc wspomóc wojsko, ogłosili dokument „Ojczyzna w niebezpieczeństwie”, który grając na uczuciach patriotycznych Francuzów wzywał cały lud do walki przeciw Austrii. Frustracja ludu i parlamentu została skierowana przede wszystkim przeciwko królowi. Żądano jego detronizacji, a nawet – egzekucji. Wobec dużego wewnętrznego chaosu, rewolucyjne lewicowe ugrupowanie Legislatywy, jakobini, w sierpniu 1792 roku powołali tzw. Komunę Paryża, rząd stolicy, który przejął w mieście, a przez to w państwie, rzeczywistą władzę. Pod naciskiem jakobinów Legislatywa nakazała aresztowanie króla i osadzenie go, wraz z rodziną, we więzieniu. O losie Ludwika XVI, zwanego już wówczas „obywatelem Kapetem”, miał zadecydować lud, wybierając przedstawicieli do Konwentu Narodowego. Wobec takiego postawienia sprawy los króla był już przesądzony – i, rzeczywiście, w styczniu 1793 roku były król francuski został ścięty na gilotynie. To spowodowało niezwykłe oburzenie wśród elit europejskich. Do wojny po stronie Austrii przyłączyły się Prusy, Hiszpania, Holandia i Anglia. To zgrupowanie krajów zostało nazwane pierwszą koalicją antyfrancuską. Koalicja odnosiła znaczne sukcesy, Francja była rozrywana przez wraże wojska oraz mnóstwo wystąpień monarchistów, wewnętrzną anarchię. Wobec tak fatalnego stanu rzeczy rewolucyjne ugrupowanie jakobinów zdecydowało, że należy przejąc sprawy we własne ręce. Rozpoczął się niesamowicie wręcz krwawy terror zwany jakobińskim.

tags: , , ,

Możliwość komentowania Wojny została wyłączona

15 Lut

Dyktatura

Posted in Rewolucja francuska on 15.02.13

Niektóre działania górali miały symboliczny charakter. Chcąc podkreślić całkowite zerwanie ze starym systemem dzień obalenia monarchii – 22 września 1792 roku uznali za pierwszy dzień roku rozpoczynającego nową erę – erę republikańską. Zamiast siedmiodniowych tygodni kończących się niedzielą – kojarzoną z religią chrześcijańską – wprowadzono dekady, czyli okresy dziesięciodniowe. Zmieniono nazwy miesięcy i wprowadzono nowe święta. Dzieciom nie nadawano już imienia Ludwik lub świętych ale imiona Brutus, Równość, czy Prawa Człowieka. Niszczono też symbole Francji przed rewolucyjnej na przykład świątynie i groby władców. Próbowano nawet wyeliminować z życia Francuzów religię. Zamykano świątynie a katedrę Notre Dame zamieniono na Świątynię Rozumu. Anty religijna polityka władz powodowała narastający opór społeczeństwa, szczególnie na prowincji, Robespierre ograniczył więc ataki na kościół. Konwent zdominowany przez jakobinów w czerwcu 1793 roku ogłosił nową konstytucję. Dawała ona obywatelom szereg swobód i praw. Państwo miało zapewnić prawo do oświaty, pracy i pomocy socjalnej. Miało też obowiązywać powszechne prawo wyborcze oraz zasada zatwierdzania uchwał parlamentu przez referendum ludowe.

tags: , , ,

Możliwość komentowania Dyktatura została wyłączona