Partizan

Polityka i społeczeństwo

20 Mar

Przesiedlenia

Posted in Tereny wojny on 20.03.13

Projekt „nowego ładu” przewidywał gruntowną przemianę stosunków narodowościowych na niektórych terenach Europy. Na szczęście Niemcom zabrakło czasu jak i środków na realizację tego przedsięwzięcia, ale i tak część swych projektów zdołali zrealizować. Największy zasięg przybrały wysiedlenia ludności polskiej z terenów wcielonych do Niemiec. Głównie przesiedlano z terenów Wielkopolski i Pomorza na obszary Generalnej Guberni. Działania te prowadzono od jesieni 1939 r. do marca 1941 r. W tym czasie zostało wysiedlonych około 700 tyś osób. Wysiedlone tereny zasadzane były osadnikami niemieckimi, sprowadzanymi z ZSRR, z krajów bałtyckich, Rumunii a nawet z terenów Generalnego Gubernatorstwa (tereny Polski centralnej). W latach 1943-1943 doszło do przesiedleń ludności w ramach przygotowań do realizacji ‚Generalnego Planu Wschodniego”. Plan ten miał na celu stworzenie niemieckiej przestrzeni życiowej, poprzez przesiedlenia na tereny Syberii ludności zamieszkującej Ukrainę, Białoruś, Polskę i Czechy.

tags: , , ,

Możliwość komentowania Przesiedlenia została wyłączona

07 Mar

Germanizacja

Posted in Tereny wojny on 07.03.13

Kolejne działania w ramach wprowadzenia „nowego ładu miała na celu ukoronowanie wprowadzania na terenie Europy „nowego ładu”. Mogła być ona przeprowadzona na dwa sposoby. Pierwszy z nich to kolonizacja, czyli zasiedlanie wybranych regionów niemieckimi osadnikami. Drugi natomiast polegał na asymilacji narodowej, czyli kulturowo-językowe zniemczenie mieszkańców wytypowanych regionów. Dominował pierwszy wariant postępowania, ponieważ naziści byli skrajnymi rasistami i tym sposobem chcieli bronić czystość narodu aryjskiego przed obcymi wpływami i domieszkom obcej krwi. W związku z tym już z założenia odrzucano możliwość asymilacji Słowian. Do zniemczenia wybierano jednostki, które swym wyglądem przypominały cechy aryjczyka. Przykładem może być tu wywożenie na tereny Niemiec dzieci na wychowanie w rodzinach niemieckich. W 1941 r. władze niemieckie wprowadziły Niemiecką Listę Narodowościową (Volkslistę), formalizującą kryteria postępowania z ludnością przeznaczoną do zniemczenia. Germanizacja na Śląsku miała być szybka: opierała się na założeniu, że wszyscy mieszkańcy tego regionu są Niemcami bądź potencjalnymi Niemcami.

tags: , , ,

Możliwość komentowania Germanizacja została wyłączona

02 Mar

Eksploatacja gospodarcza

Posted in Tereny wojny on 02.03.13

W okresie szczytów swoich wpływów w Europie, Niemcy prowadzili trzy rodzaje polityki ekonomicznej. Ziemie, które zostały wcielone do Rzeszy starano się szybko zintegrować z gospodarką kraju poprzez przekazywanie zakładów oraz majątków ziemskich w ręce niemieckie. Inaczej podchodzono do tego na terenach okupowanych w zachodniej i północnej Europie. Starano się wykorzystać możliwości miejscowego przemysłu dla celów strategicznych, nie ingerując jednak w stosunki własnościowe czy ustawodawcze. Rzesza dostarczała niektórych surowców, aby umożliwić funkcjonowanie przemysłu w zamian korzystała z gotowych produktów. Inaczej miała się sytuacja na terenach okupowanej Polski i ZSRR. Na tych terenach gospodarka miała charakter wyłącznie rabunkowy, który dążył do maksymalnego wykorzystania zasobów ludzkich i surowców. Na okupowanych terenach Europy Wschodniej działania ekonomiczne były traktowane, jako element polityki narodowościowej, zmierzając do degradacji cywilizacyjnej podbitych narodów. Jedne narody przeznaczano do szybkiej eksterminacji, inne chciano sprowadzić do roli niewolniczej siły roboczej.

tags: , , ,

Możliwość komentowania Eksploatacja gospodarcza została wyłączona

05 Lut

Wykorzystanie antagonizmów między podbitymi narodami

Posted in Tereny wojny on 05.02.13

Jedna z zasad polityki okupacyjnej mówiła „dziel i rządź”. Była to polityka bardzo perfidna i solidnie przemyślana. Niemcy pragnęli dyskryminować konflikty między różnymi grupami narodowościowymi. Jednocześnie starali się przeciwdziałać konsolidacji różnych społeczności podsycając lokalny separatyzm. Przywódcy III Rzeszy mieli różne poglądy w tej kwestii. Hitler był przeciwnikiem okazywania względów jakiejkolwiek grupie etnicznej w Europie Wschodniej, uważając, że jest to sprzeczne ze strategicznymi interesami Niemiec. Jednakże poglądy te były sprzeczne z polityką prowadzoną przez Niemców oraz z ich sytuacją militarną. Efektem tego było wspieranie postaw antyrosyjskich i antyradzieckich wśród niektórych społeczności Związku Radzieckiego. Wykorzystywano także nienawiść między narodami Jugosławii. Na terenach polskich perfidnie wykorzystywano konflikt polsko-ukraiński. Pomimo terroru skierowanego również w stronę Ukraińców, to, na co dzień posiadali oni znacznie większe przywileje. Na skutek tych działań doszło do pogromu ludności polskiej na terenach Wołynia i Galicji Wschodniej przez ukraińskie grupy nacjonalistyczne.

tags: , , ,

Możliwość komentowania Wykorzystanie antagonizmów między podbitymi narodami została wyłączona