Partizan

Polityka i społeczeństwo

28 Sty

Terror radziecki na anektowanych terenach

Posted in Tereny wojny on 28.01.13

Metody zniewalania stosowane przez reżim stalinowski były bardzo podobne do stosowanych przez hitlerowców, a radziecki aparat bezpieczeństwa działał jeszcze skuteczniej. Na obszarach zaanektowanych zostały wprowadzone radzieckie instytucje polityczne i ustrojowe, mieszkańcom narzucono radzieckie obywatelstwo i przymusowo wcielano ich do Armii Czerwonej. Wprowadzono także radziecki model gospodarczy. Na ziemiach byłego państwa polskiego przeprowadzona została kolektywizacja rolnictwa oraz nacjonalizacja przemysłu, handlu i banków. Konfiskowano polską własność, prześladowano urzędników, ziemian, właścicieli przedsiębiorstw. Starano się zantagonizować społeczeństwo poprzez podsycanie nastrojów walki klasowej. Na płaszczyźnie narodowej dążono do likwidacji świadectw przynależności do państwa polskiego zajętych terenów, a także próbowano zmienić struktury etniczne. Duże grupy ludności kierowano do obozów koncentracyjnych, gdzie rozstrzeliwano i eksterminowano głodem. Najgłośniejszym przypadkiem jest zbrodnia katyńska.

tags: , , ,

Możliwość komentowania Terror radziecki na anektowanych terenach została wyłączona

25 Sty

Terror i eksterminacja

Posted in Tereny wojny on 25.01.13

Stosowanie terroru prewencyjno-odwetowego miało na celu zapewnienie bezpieczeństwa w rejonach operacji wojskowych. Stosowano tam zasadę zbiorowej odpowiedzialności za akty sabotażu lub wymuszano respekt dla zarządzeń porządkowych: śmierć groziła za nielegalny handel lub posiadanie radia. Ten rodzaj terroru stosowano na wszystkich okupowanych terenach. Na terenach Europy Zachodniej zachowano miejscowe sądownictwo, jednak wyłączono spod jego jurysdykcji sprawy polityczne, przekazując je sądom niemieckim. W razie potrzeby wprowadzano stan wyjątkowy. Terror, jako sposób biologicznego niszczenia narodów stosowano w Europie Wschodniej w odniesieniu do niektórych grup narodowych. Głównymi metodami były: łapanki uliczne, stosowanie zasady zbiorowej odpowiedzialności i karanie bez sądu, tortury fizyczne i psychiczne w celu wymuszenia zeznań, doprowadzanie do śmierci głodowej (Żydzi w gettach), terror i ludobójstwo w stosunku do osób skierowanych do obozów koncentracyjnych. Krzywd i mordów popełnionych w tych obozach nie da się ani zrozumieć ani zapomnieć, zwłaszcza wśród tych, którzy je przeżyli.

tags: , , ,

Możliwość komentowania Terror i eksterminacja została wyłączona

15 Sty

Oddziaływanie na ludność podbitą w dziedzinie kultury

Posted in Tereny wojny on 15.01.13

Cechą polityki niemieckiej w tej dziedzinie na całym obszarze zajmowanym przez Niemców było prześladowanie twórczości autorów pochodzenia żydowskiego a także prześladowania przeciwników nazizmu. Powszechnie praktykowano rabunek dóbr kultury, któremu często towarzyszyło niszczenie dzieł sztuki, które uznano za obce duchowi nazizmu. Na terenie Generalnej Guberni działania te były zakrojone na szeroką skalę. Zlikwidowano swobody informacyjne poprzez zakaz posiadania radia. Grabiono polskie mienie kulturalne, w tym dzieła sztuki sakralnej, zlikwidowano szkolnictwo średnie i wyższe, placówki kulturalne i polską prasę; eksterminowano inteligencję oraz kler duchowny. Jeśli propagowano jakieś rozrywki kulturalne, miały one bardzo niski poziom artystyczny. Na terenach Europy Zachodniej polityka ta miała charakter kontrolny: sztuka nie miała prawa rozbudzić świadomości narodowej i chęci odwetu. Na terenach Belgii, Danii i Holandii kładziono nacisk na pozyskanie środowisk nastawionych proniemiecko.

tags: , , ,

Możliwość komentowania Oddziaływanie na ludność podbitą w dziedzinie kultury została wyłączona